Cơ sở pháp lý hoạt động của Công ty

Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tư Pháp về quy định về chương trình khung của khoá đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản. 

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài Chính về Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định lại Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài Chính về Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên của Người đại diện theo pháp luật

Giấy đăng kí hoạt động kinh doanh số: 01/TP-ĐKHĐ do Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 06/10/2017