Lĩnh vực hoạt động của Công ty

Mã ngành nghề, kinh doanh Tên ngành nghề, kinh doanh                  
4610 (Chính)

Đại lý, mô giới, đấu giá

Chi tiết: Bán đấu giá tài sản

6820

Tư vấn, môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu, quyền sử dụng tài sản