Văn bản về Đấu giá tài sản

  • LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016

    Ngày đăng: 27-7-2022

    Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) gồm 8 chương, 81 điều, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

  • BẢNG NIÊM YẾT THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

    Ngày đăng: 27-7-2022

    THEO THÔNG TƯ 108/2020/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.