Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhan dân huyện Ninh Hải (lần 03)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhan dân huyện Ninh Hải (lần 03).

 

 

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: Số 374 đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259).3873045.

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhan dân huyện Ninh Hải (thu tiền một lần) như sau:

- Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 13-13, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (gần Chợ Dư Khánh); diện tích đất 82,4 m2; diện tích xây dựng 80,9 m2; diện tích sàn xây dựng 80,9 m2.

            - Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 15-8, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (gần Đài tưởng niệm huyện); diện tích đất 154,4 m2; diện tích xây dựng 64 m2; Diện tích sàn xây dựng 64 m2.

            - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT).

            - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Tầng cao xây dựng: 01-02 tầng (Theo văn bản 5890/UBND-KT ngày 27/10/2022 của UBND huyện Ninh Hải).

4. Giá khởi điểm:

a. Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70:

+ Giá khởi điểm đấu giá Quyền sử dụng đất ở (82,4 m2 x 12.887.000 đồng/m2): 1.061.888.800 đồng.

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất: 63.652.120 đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá: 1.125.540.920 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi nghìn, chín trăm hai mươi đồng).

b. Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185:

+ Giá khởi điểm đấu giá Quyền sử dụng đất ở (154,4 m2 x 15.631.000 đồng/m2): 2.413.426.400 đồng.

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất: 50.234.200 đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá: 2.463.660.600 đồng (Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

5. Tiền bán hồ sơ: Giá bán/một hồ sơ/cơ sở: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước:

- Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70, tiền đặt trước là: 225.108.184 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu, một trăm lẻ tám nghìn, một trăm tám mươi bốn đồng).

- Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tiền đặt trước là: 492.732.120 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi hai nghìn, một trăm hai mươi đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 02/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/01/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

7. Giá phải trả: phải từ giá khởi điểm trở lên.

         8. Bước giá: Quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

         9. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô (từng cơ sở nhà, đất), đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 05/12/2023 và ngày 02/01/2024 tại 02 Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70 và Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

12. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 05/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/01/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Các ngày 13/12; 20/12; 27/12/2023 và 02/01/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước tổ chức bán hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Hải.

13. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá.

   b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 05/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/01/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy chế cuộc đấu giá.

* Ghi chú: Ngày 02/01/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước chỉ bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Hải.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
  • Giấy Căn cước công dân (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

14. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2024. Chỉ những người có tên trong danh người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá. Cụ thể:

 

Cơ sở nhà, đất

Thời gian dự kiến

Cơ sở Khánh Giang (cũ)

08 giờ 00 phút

Cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ)

08 giờ 45 phút

 

 Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!