Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam. Hết hạn ngày: 17/3/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam.

Địa chỉ: Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 750 076.

3. Đặc điểm tài sản, giá khởi điểm, bước giá, giá phải trả, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở tại Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

TT

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Giá phải trả (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

KHU A3 – Đường số 28

1

Lô 35

150,0

7.000.000

1.050.000.000

21.000.000

   1.071.000.000

210.000.000

2

Lô 36

150,0

7.000.000

1.050.000.000

21.000.000

1.071.000.000

210.000.000

3

Lô 37

150,0

7.000.000

1.050.000.000

21.000.000

1.071.000.000

210.000.000

4

Lô 38

150,0

7.000.000

1.050.000.000

21.000.000

1.071.000.000

210.000.000

KHU A7 – Đường số 7

5

Lô 19 (vạt góc)

150,5

6.413.000

965.156.500

19.303.130

984.459.630

193.000.000

6

Lô 20

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

7

Lô 21

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

8

Lô 22

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

9

Lô 23

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

10

Lô 24

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

11

Lô 25

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

12

Lô 26

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

13

Lô 27

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

14

Lô 28

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

TT

Kí hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Giá phải trả (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

15

Lô 29

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

16

Lô 30

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

17

Lô 31

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

18

Lô 32

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

19

Lô 33

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

20

Lô 34

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

21

Lô 35

150,0

5.830.000

874.500.000

17.490.000

891.990.000

174.000.000

22

Lô 36 (vạt góc)

162,5

  6.413.000

1.042.112.500

20.842.250

1.062.954.750

208.000.000

Tổng:

3.313,0

 

20.199.269.000

 

 

4.025.000.000

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

  • Bước giá: 02% (hai) giá khởi điểm. Chi tiết tại Bảng trên.
  • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất. (Năm trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại Quy chế.

  • Tiền đặt trước: Nộp vào số tài khoản số 979888889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Ninh Thuận.

           +  Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

           +  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút ngày 15/3/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 17/3/2023.

           +  Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng lô đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 09/3/2023 và ngày 10/3/2023 tại Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 16/02/2023 đến ngày 17/3/2023 tại Công ty.

6. Hình thức và phương thức đấu giá:

  • Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
  • Phương thức: Trả giá lên.

7. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 16/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/3/2023.

8. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
  • Bản sao Căn cước công dân và Giấy xác nhận nơi cư trú (không quá 30 ngày); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/3/2023 (Thứ hai) tại Hội trường Công ty.

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá diễn ra khoảng 05 phút và được tiến hành liên tục. (Chi tiết tại bảng giờ dự kiến kèm theo).

Lưu ý: Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

* Nơi nhận:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam;

- UBND xã Phước Nam;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT tỉnh Ninh Thuận;

- Trang TTĐT về Tài sản công - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước