Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 56 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 54, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 56 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 54, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm.

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – kế hoạch thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Địa chỉ: Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 750 076.

3. Đặc điểm tài sản:

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 56 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 54, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Danh mục loại đất, vị trí, diện tích, hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật như sau:

a) Loại đất: Đất ở trong đô thị

b) Vị trí thửa đất: Mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, thuộc thửa đất số 56 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 54, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm:

+ Phía Đông giáp      : Đường hẻm.

+ Phía Tây giáp         : Thửa đất số 55.

+ Phía Nam giáp       : Đường Trần Đại Nghĩa.

+ Phía Bắc giáp         : Đường hẻm.

c) Diện tích đất: 268,60 m2 (theo trích lục bản đồ địa chính số 1172/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 28/3/2022 của Văn phòng Đăng ký Đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm) 

d) Hạ tầng kỹ thuật: Thửa đất số 56 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 54, phường Mỹ Hải nằm trên trục đường Trần Đại Nghĩa, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã hoàn chỉnh kết nối với các trục giao chính trong khu vực phường Mỹ Hải và phường Mỹ Đông.

đ) Hiện trạng: Đất để trống, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện là đất sạch.

e) Nguồn gốc: Chợ Mỹ An ngưng hoạt động năm 2012, do hư hỏng, xuống cấp và đã đầu tư xây dựng chợ mới tại vị trí khác; đất để trồng không sử dụng điều chỉnh cục bộ sang đất ở theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

g) Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

4. Giá khởi điểm, bước giá, giá phải trả, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

 • Giá khởi điểm: 3.556.264.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn đồng)

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

 • Bước giá: 03% (hai) giá khởi điểm. Cụ thể là 106.687.920 đồng
 • Giá phải trả: Từ “Gía khởi điểm” + “Bước giá” trở lên.

            Cụ thể: Từ 3.556.264.000 + 106.687.920 = 3.662.951.920 đồng trở lên.

 • Tiền đặt trước: 711.000.000 đồng (Bảy trăm mười một triệu đồng)

           +  Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

           +  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút ngày 30/01/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 01/02/2023.

           +  Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác.

 • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. (Năm trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại Quy chế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 10/01/2023 và ngày 11/01/2023 tại thửa đất số 56 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 54, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 29/12/2022 đến ngày 30/01/2023 tại Công ty.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

 • Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 29/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/01/2023.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
 • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
 • Căn cước công dân và Giấy xác nhận nơi cư trú (không quá 06 tháng) của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
 • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/02/2023 (Thứ năm) tại Hội trường Công ty.

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

* Nơi nhận:

- Phòng TC-KH thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

- UBND phường Mỹ Hải;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT tỉnh Ninh Thuận;

- Trang TTĐT thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

- Trang TTĐT về Tài sản công - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu HS.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước