Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (lần 5)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (lần 5)

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259).3.507.661

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

- Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Vị trí khu đất đấu giá: Tại khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Tổng diện tích 09 thửa đất (09 lô): 990 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết: Thực hiện theo Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 05/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư của dự án xây dựng Cầu Ninh Chữ, huyện Ninh Hải.

- Về hạ tầng kỹ thuật:

+ Về giao thông: Hệ thống giao thông hiện hữu tại khu quy hoạch đã xây dựng hoàn thành đảm bảo kết nối giao thông và vận chuyển.

+ Về cấp nước sinh hoạt: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu quy hoạch được đấu nối vào đường ống cấp nước khu dân cư hiện hữu đã được đầu tư xây dựng.

+ Về cấp điện sinh hoạt: Nguồn điện cho khu vực được cấp  điện từ lưới điện quốc gia thông qua trạm 110/22KV Tháp Chàm –Ninh Hải công suất 1x25MVA . Trực tiếp cấp điện cho Khu dân cư thị trấn Khánh Hải tại khu phố Ninh Chữ 2 là tuyến 22KV Ninh Hải.

+ Nước thải sinh hoạt các hộ dân và các công trình công cộng trong khu vực xử lý bằng bể tự hoại theo tiêu chuẩn QCXD14: 2008 BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ Rác thải sinh hoạt: Trên các tuyến đường bố trí các bô rác, rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày bằng các loại xe chuyên dùng và đưa về bãi xử lý, phân loại tập trung của huyện Ninh Hải, sau đó trung chuyển về nhà máy xử lý rác thải Nam Thành.

4. Đặc điểm chi tiết từng lô đất đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.

TT

Tên lô

Độ rộng đường

Tên đường

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

Lô số 1 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

2

Lô số 7 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D13

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

3

Lô số 19 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

4

Lô số 20 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

5

Lô số 21 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

6

Lô số 24 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

7

Lô số 8 - Khu G

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D5

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

8

Lô số 11- Khu G

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D5

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

9

Lô số 27- Khu F

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D9

110

14.919.000

1.641.090.000

328.218.000

TỔNG CỘNG

990

 

14.769.810.000

2.953.962.000

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

- Tiền bán hồ sơ: Giá bán/một hồ sơ/lô: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/01/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

5. Giá phải trả: phải từ giá khởi điểm trở lên.

          6. Bước giá: Quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

          7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 16/01/2024 và ngày 17/01/2024 tại 09 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/01/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá.

   b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 25/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/01/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 4 Thông báo này và khoản 4 Điều 1 Quy chế cuộc đấu giá.

* Ghi chú: Ngày 17/01/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước chỉ bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
  • Giấy Căn cước công dân (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/01/2024 (thứ Bảy). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 10 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá. Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 20/01/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!