Quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu tái định cư đồng muối Quán Thẻ 2 thuộc thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu tái định cư đồng muối Quán Thẻ 2 thuộc thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam.

Địa chỉ: Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3750076

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

- Quyền sử dụng đất ở đối với 34 lô đất ở tại Khu tái định cư đồng muối Quán Thẻ 2 thuộc thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đặc điểm chi tiết từng lô đất đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.

TT

Ký hiệu khu đất/Số hiệu lô

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

“02% GKĐ”

Giá phải trả (đồng)
"Từ giá này trở lên"

Tiền đặt trước (đồng)

I

KHU F

3.140,40

 

7.215.105.160

 

 

 

1

Lô số 1

Vạt góc

176,8

2.327.000

452.554.960

9.051.099

461.606.059

90.510.992

2

Lô số 2

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

3

Lô số 3

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

4

Lô số 4

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

5

Lô số 5

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

6

Lô số 6

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

7

Lô số 7

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

8

Lô số 8

200

2.327.000

465.400.000

9.308.000

474.708.000

93.080.000

9

Lô số 11

186,8

2.215.000

455.138.200

Không tổ chức đấu giá, khách hàng không đăng ký lô này.

10

Lô số 12

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

11

Lô số 13

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

12

Lô số 14

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

13

Lô số 15

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

14

Lô số 16

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

15

Lô số 17

190

2.215.000

420.850.000

8.417.000

429.267.000

84.170.000

16

Lô số 18

186,8

2.215.000

413.762.000

8.275.240

422.037.240

82.752.400

II

KHU G

3.353,10

 

7.597.760.100

 

 

 

1

Lô số 1 Vạt góc

196,8

2.215.000

479.503.200

9.590.064

489.093.264

95.900.640

2

Lô số 2

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

3

Lô số 3

200

2.215.000

443.000.000

8.860.000

451.860.000

88.600.000

4

Lô số 4 Vạt góc

196,8

2.215.000

479.503.200

9.590.064

489.093.264

95.900.640

5

Lô số 5

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

6

Lô số 6

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

7

Lô số 7

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

8

Lô số 8

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

9

Lô số 9

179,9

2.215.000

398.478.500

7.969.570

406.448.070

79.695.700

10

Lô số 10 Vạt góc

195

2.215.000

475.117.500

9.502.350

484.619.850

95.023.500

11

Lô số 11

193,9

2.215.000

429.488.500

8.589.770

438.078.270

85.897.700

12

Lô số 12

188,9

2.215.000

418.413.500

8.368.270

426.781.770

83.682.700

13

Lô số 13 Vạt góc

181,8

2.215.000

442.955.700

8.859.114

451.814.814

88.591.140

14

Lô số 14

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

15

Lô số 15

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

16

Lô số 16

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

17

Lô số17

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

18

Lô số 18

180

2.215.000

398.700.000

7.974.000

406.674.000

79.740.000

Tổng cộng

6493,5

 

14.812.865.260

 

 

 

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

- Tiền bán hồ sơ: Giá bán/một hồ sơ/lô: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2023. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

5. Giá phải trả: phải từ “giá khởi điểm + bước giá” trở lên.

         6. Bước giá: Quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 4 Quy chế số 131/QC-VTP ngày 30/11/2023.

          7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2023

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 19/12/2023 và ngày 20/12/2023 tại 34 lô đất ở tại Khu tái định cư đồng muối Quán Thẻ 2 thuộc thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế số 131/QC-VTP ngày 30/11/2023.

   b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 4 Thông báo này và khoản 4 Điều 1 Quy chế số 131/QC-VTP ngày 30/11/2023.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
  • Giấy Căn cước công dân (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

14. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2023 (sáng thứ bảy). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá (một lô đất) khoảng 05 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá.

Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá (Đính kèm bảng thời gian đấu giá cụ thể từng lô). Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2023 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!