Quyền sử dụng đất ở đối với 43 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 43 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (lần 3)

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259).3.507.661

3. Tên tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất ở đối với 43 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Vị trí khu đất đấu giá: Tại thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 29/02/2024 và ngày 01/03/2024 tại 43 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 24/1/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/3/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

*Bảng 01:

TT

Lô đất đấu giá

Đường/độ rộng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô số 18 - Khu TK1

6m

144

4.851.000

698.544.000

139.708.800

2

Lô số 19 - Khu TK1

6m

144

4.851.000

698.544.000

139.708.800

3

Lô số 23 - Khu TK1

Đ. Kiền Kiền - Vĩnh Hy

148,9

6.240.300

929.180.670

185.836.134

4

Lô số 24 - Khu TK1

Đ. Kiền Kiền - Vĩnh Hy

148,9

6.240.300

929.180.670

185.836.134

5

Lô số 1- Khu TK2

6m

113,1

5.292.000

598.525.200

119.705.040

6

Lô số 2- Khu TK2

6m

142

4.630.500

657.531.000

131.506.200

7

Lô số 3- Khu TK2

6m

150,7

4.630.500

697.816.350

139.563.270

8

Lô số 4- Khu TK2

6m

140,8

4.630.500

651.974.400

130.394.880

9

Lô số 5- Khu TK2

6m

137

4.630.500

634.378.500

126.875.700

10

Lô số 6- Khu TK2

6m

160,1

4.630.500

741.343.050

148.268.610

11

Lô số 7- Khu TK2

6m

129,5

4.630.500

599.649.750

119.929.950

12

Lô số 8- Khu TK2

6m

128,4

4.630.500

594.556.200

118.911.240

13

Lô số 9- Khu TK2

6m

128,2

4.630.500

593.630.100

118.726.020

14

Lô số 10- Khu TK2

6m

98,6

5.292.000

521.791.200

104.358.240

15

Lô số 1- Khu TK4

6m

110,5

4.851.000

536.035.500

107.207.100

16

Lô số 2- Khu TK4

6m

120

4.410.000

529.200.000

105.840.000

17

Lô số 3- Khu TK4

6m

120

4.410.000

529.200.000

105.840.000

18

Lô số 4- Khu TK4

6m

115,5

4.851.000

560.290.500

112.058.100

19

Lô số 5- Khu TK4

6m

120,1

4.630.500

556.123.050

111.224.610

20

Lô số 7- Khu TK4

6m

121,3

4.630.500

561.679.650

112.335.930

21

Lô số 8- Khu TK4

6m

121,8

4.630.500

563.994.900

112.798.980

22

Lô số 9- Khu TK4

6m

122,4

4.630.500

566.773.200

113.354.640

23

Lô số 10- Khu TK4

6m

123

4.630.500

569.551.500

113.910.300

24

Lô số 11- Khu TK4

6m

123,5

4.630.500

571.866.750

114.373.350

25

Lô số 12- Khu TK4

6m

124,1

4.630.500

574.645.050

114.929.010

26

Lô số 13- Khu TK4

6m

124,6

4.630.500

576.960.300

115.392.060

27

Lô số 14- Khu TK4

6m

125,2

4.630.500

579.738.600

115.947.720

28

Lô số 15- Khu TK4

6m

104,1

4.851.000

504.989.100

100.997.820

29

Lô số 16- Khu TK4

6m

119,1

4.410.000

525.231.000

105.046.200

30

Lô số 17- Khu TK4

6m

119,1

4.410.000

525.231.000

105.046.200

31

Lô số 18- Khu TK4

6m

143

4.851.000

693.693.000

138.738.600

32

Lô số 2- Khu TK5

8m

237,1

4.639.000

1.099.906.900

219.981.380

33

Lô số 3- Khu TK5

8m

154,2

4.639.000

715.333.800

143.066.760

34

Lô số 5- Khu TK5

8m

153,1

4.639.000

710.230.900

142.046.180

35

Lô số 2- Khu TK7

6m

110,9

4.410.000

489.069.000

97.813.800

36

Lô số 3- Khu TK7

6m

115,7

4.410.000

510.237.000

102.047.400

37

Lô số 3- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

38

Lô số 4- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

39

Lô số 8- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

40

Lô số 10- Khu TK8

6m

130

4.410.000

573.300.000

114.660.000

41

Lô số 11- Khu TK8

6m

130

4.410.000

573.300.000

114.660.000

TT

Lô đất đấu giá

Đường/độ rộng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

42

Lô số 12- Khu TK8

6m

133,4

4.410.000

588.294.000

117.658.800

43

Lô số 22- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

 

TỔNG CỘNG

 

5.735,9

 

26.977.519.790

5.395.503.958

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/lô. Riêng Lô số 2 Khu TK7: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

9. Tiền đặt trước: Chi tiết tại Bảng 01 Thông báo này.

- Thời gian nộp: Từ ngày 04/3/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/3/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank).

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

+ Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, người được đăng ký tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/01/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 04/03/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định tại Điều 55 của Luật đất đai năm 2013. Điều kiện chi tiết quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 24/1/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/3/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 9 Thông báo này và khoản 1, khoản 3 Điều 4 Quy chế số 10/QC-VTP ngày 23/1/2023.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/3/2024 (thứ năm). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá (một lô đất) khoảng 05 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá.

Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá (Đính kèm bảng thời gian đấu giá cụ thể từng lô). Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 07/3/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

    Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!