Quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (lần 2).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (lần 2).

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259).3.507.661

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

- Quyền sử dụng đất ở đối với 44 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Vị trí khu đất đấu giá: Tại thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Thông tin quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật của khu đất đấu giá: Theo Quy chế cuộc đấu giá số 122/QC-VTP ngày 20/11/2023.

4. Đặc điểm chi tiết từng lô đất đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.

TT

Lô đất đấu giá

Đường/độ rộng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô số 18 - Khu TK1

6m

144

4.851.000

698.544.000

139.708.800

2

Lô số 19 - Khu TK1

6m

144

4.851.000

698.544.000

139.708.800

3

Lô số 23 - Khu TK1

Đ. Kiền Kiền - Vĩnh Hy

148,9

6.240.300

929.180.670

185.836.134

4

Lô số 24 - Khu TK1

Đ. Kiền Kiền - Vĩnh Hy

148,9

6.240.300

929.180.670

185.836.134

5

Lô số 1- Khu TK2

6m

113,1

5.292.000

598.525.200

119.705.040

6

Lô số 2- Khu TK2

6m

142

4.630.500

657.531.000

131.506.200

7

Lô số 3- Khu TK2

6m

150,7

4.630.500

697.816.350

139.563.270

TT

Lô đất đấu giá

Đường/độ rộng

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

8

Lô số 4- Khu TK2

6m

140,8

4.630.500

651.974.400

130.394.880

9

Lô số 5- Khu TK2

6m

137

4.630.500

634.378.500

126.875.700

10

Lô số 6- Khu TK2

6m

160,1

4.630.500

741.343.050

148.268.610

11

Lô số 7- Khu TK2

6m

129,5

4.630.500

599.649.750

119.929.950

12

Lô số 8- Khu TK2

6m

128,4

4.630.500

594.556.200

118.911.240

13

Lô số 9- Khu TK2

6m

128,2

4.630.500

593.630.100

118.726.020

14

Lô số 10- Khu TK2

6m

98,6

5.292.000

521.791.200

104.358.240

15

Lô số 1- Khu TK4

6m

110,5

4.851.000

536.035.500

107.207.100

16

Lô số 2- Khu TK4

6m

120

4.410.000

529.200.000

105.840.000

17

Lô số 3- Khu TK4

6m

120

4.410.000

529.200.000

105.840.000

18

Lô số 4- Khu TK4

6m

115,5

4.851.000

560.290.500

112.058.100

19

Lô số 5- Khu TK4

6m

120,1

4.630.500

556.123.050

111.224.610

20

Lô số 6- Khu TK4

6m

120,7

4.630.500

558.901.350

111.780.270

21

Lô số 7- Khu TK4

6m

121,3

4.630.500

561.679.650

112.335.930

22

Lô số 8- Khu TK4

6m

121,8

4.630.500

563.994.900

112.798.980

23

Lô số 9- Khu TK4

6m

122,4

4.630.500

566.773.200

113.354.640

24

Lô số 10- Khu TK4

6m

123

4.630.500

569.551.500

113.910.300

25

Lô số 11- Khu TK4

6m

123,5

4.630.500

571.866.750

114.373.350

26

Lô số 12- Khu TK4

6m

124,1

4.630.500

574.645.050

114.929.010

27

Lô số 13- Khu TK4

6m

124,6

4.630.500

576.960.300

115.392.060

28

Lô số 14- Khu TK4

6m

125,2

4.630.500

579.738.600

115.947.720

29

Lô số 15- Khu TK4

6m

104,1

4.851.000

504.989.100

100.997.820

30

Lô số 16- Khu TK4

6m

119,1

4.410.000

525.231.000

105.046.200

31

Lô số 17- Khu TK4

6m

119,1

4.410.000

525.231.000

105.046.200

32

Lô số 18- Khu TK4

6m

143

4.851.000

693.693.000

138.738.600

33

Lô số 2- Khu TK5

8m

237,1

4.639.000

1.099.906.900

219.981.380

34

Lô số 3- Khu TK5

8m

154,2

4.639.000

715.333.800

143.066.760

35

Lô số 5- Khu TK5

8m

153,1

4.639.000

710.230.900

142.046.180

36

Lô số 2- Khu TK7

6m

110,9

4.410.000

489.069.000

97.813.800

37

Lô số 3- Khu TK7

6m

115,7

4.410.000

510.237.000

102.047.400

38

Lô số 3- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

39

Lô số 4- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

44

Lô số 8- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

41

Lô số 10- Khu TK8

6m

130

4.410.000

573.300.000

114.660.000

42

Lô số 11- Khu TK8

6m

130

4.410.000

573.300.000

114.660.000

43

Lô số 12- Khu TK8

6m

133,4

4.410.000

588.294.000

117.658.800

44

Lô số 22- Khu TK8

6m

150

4.410.000

661.500.000

132.300.000

 

TỔNG CỘNG

 

5.856,6

 

27.536.421.140

5.507.284.228

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

- Tiền bán hồ sơ: Giá bán/một hồ sơ/lô: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Riêng Lô số 2 Khu TK7: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

5. Giá phải trả: phải từ giá khởi điểm trở lên.

            6. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 09/01/2024 và ngày 10/01/2024 tại 44 lô tại khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá.

   b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 4 Thông báo này và khoản 4 Điều 1 Quy chế cuộc đấu giá.

* Ghi chú: Ngày 10/01/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước chỉ bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
  • Giấy Căn cước công dân (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

14. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/01/2024 (thứ Bảy). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá (một lô đất) khoảng 05 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá.

Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá (Đính kèm bảng thời gian đấu giá cụ thể từng lô). Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 10/01/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!