THÔNG BÁO V/v điều chỉnh thời gian niêm yết công khai, thời gián bán hồ sơ và công bố giá đối với 47 lô đất đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian niêm yết công khai, thời gián bán hồ sơ và công bố giá đối với 47 lô đất đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 35/HĐ-DVĐG ngày 27 tháng 10 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc;

            Căn cứ Thông báo đấu giá số 70/TB-VTP ngày 28/10/2021, quy chế đấu giá số  68/QC-VTP ngày 27/10/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước về việc đấu giá 47 lô đất đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

Căn cứ Công văn số 89/TTPTQĐ ngày 11/11/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thuận Bắc về việc đề nghị điều chỉnh thời gian niêm yết, thông báo công khai và thời gian tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 47 lô đất đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 35a/PLHĐ-DVĐG ngày 12/11/2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc.

   Công ty Đấu giá hợp danh vạn Thiên Phước (Công ty) thông báo gia hạn thời gian niêm yết thông báo công khai và thời gian bán hồ sơ đến hết tháng 11 năm 2021, cụ thể:

1. Thời gian niêm yết thông báo công khai, thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 28/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2021.

2. Thời gian xem tài sản: Ngày 25/11/2021 và 26/11/2021 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2021.

4. Thời gian công bố giá và tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/12/2021 (Thứ sáu).

5. Các điều khoản khác trong Thông báo đấu giá số 70/TB-VTP ngày 28/10/2021, quy chế đấu giá số  68/QC-VTP ngày 27/10/2021 vẫn được giữ nguyên.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Trung tâm PTQĐ huyện Thuận Bắc;

- UBND xã Bắc Sơn;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu HS, VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Phước