0259 3 686 686

BẢNG NIÊM YẾT THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

BẢNG NIÊM YẾT THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

THEO THÔNG TƯ 108/2020/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

VNVC