0259 3 686 686

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016

Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) gồm 8 chương, 81 điều, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

VNVC